Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Eenduidig formularium longmedicatie geeft kwaliteitsimpuls aan inhalatorgebruik regio Waterland

11 jan

In de regio Waterland (Purmerend) is een eenduidig formularium longmedicatie opgezet voor het gebruik van inhalatoren. Het initiatief hiervoor komt van Margot Barendregt (apotheker apotheek de Meeuw) en Nelleke ten Have (longverpleegkundige Dijklander ziekenhuis locatie Purmerend). Het formularium is inmiddels in gebruik en wordt breed ingezet bij vooral de eerstelijns zorg aan COPD- en astmapatiënten. Medio maart 2019 is er tevens een nieuwe update beschikbaar met wederom de prijzen erbij en is er een digitale versie om het gebruiksgemak te verhogen.

Tijdens de begeleiding en behandeling van COPD- en astmapatiënten, waarbij meerdere zorgverleners zijn betrokken, komt vaak de vraag naar voren wie nu eigenlijk de hoofdbehandelaar is van een patiënt. Door dat grijze gebied en soms gebrekkige communicatie, ontstaat verwarring bij zowel patiënt als zorgverlener. ,,In de praktijk wordt nog te vaak vanuit een eigen agenda gewerkt’’, zegt Margot. ,,Dat levert op een aantal momenten, bijvoorbeeld bij instructie over het inhalatorgebruik, onduidelijkheid en verwarring op. Wij merkten dat er behoefte was om met elkaar op een lijn te komen.’’ 

Wildgroei

Beide dames zien dat er in de afgelopen jaren een enorme wildgroei is ontstaan van inhalatoren. ,,Er zijn heel veel verschillende devices op de markt en daarom is er behoefte aan selectie en overleg. In mei 2016 is er een start gemaakt met een werkgroep te formeren met vertegenwoordiging vanuit meerdere disciplines om te weten te komen waar nu precies de problemen zitten en hoe we die het beste kunnen oplossen’’, zegt Nelleke.

,,Het was aanvankelijk ons idee om alleen onze apothekersassistenten van onze apotheekmaatschap bij te scholen op dit terrein en daarbij ook de doktersassistenten te betrekken, maar het is gelukkig veel breder geworden’’, vult Margot aan. ,,Met drie enthousiaste apothekers, een POH en een longverpleegkundige hebben we toen, onder begeleiding van onder meer Boehringer Ingelheim, brainstormsessies gehouden. Dat was een goede inbreng van hun zijde. Daarna zijn we zelfstandig verder gegaan met het opzetten van presentaties en zogeheten aftrapbijeenkomsten. Uitgangspunt was de aansluiting te vinden met de dagelijkse praktijk en niet primair op bestaande standaarden. Er waren eigenlijk meteen al meerdere huisartsen in de regio die erbij betrokken wilden worden, dus hebben we drie avonden georganiseerd met apothekers en huisartsen. Die bijeenkomsten zijn alle zeer goed bezocht en ook een longarts was erbij aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen. Je proefde meteen de behoefte aan duidelijkheid. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat in 70% van de gevallen essentiële fouten worden gemaakt met betrekking tot inhaleren. In deze grote bijeenkomsten is ook bepaald wat de huidige stand van zaken is in de praktijk qua keuze voor inhalatoren en informatievoorziening aan de patiënt. Eén van de conclusies is dat de grootste winst in doelmatigheid te behalen valt door het goed gebruik van de inhalatiemedicatie te stimuleren. Bijkomend voordeel is tevens geweest dat we elkaar beter hebben leren kennen. Daardoor zijn de lijnen korter dan voorheen. En dat komt de zorg rondom de longpatiënt ook ten goede.’’

Enquête

Om de resultaten te toetsen is onlangs een enquête gehouden. Hieruit blijkt dat 95% van de respondenten gebruik maakt van het formularium en 90% tevreden is over de keuzes in het formularium. Het formularium voorziet dus in een behoefte, is werkbaar en 42% van de  respondenten schrijft nu zelfs anders voor dan voorheen. Nelleke: ,,We hebben het onderwerp echt op de kaart gezet. Het zijn medicijnen, maar zo wordt het vaak niet gezien. In een scholingsprogramma zijn door Nelleke inmiddels meer dan honderdvijftig apothekersassistentes, apothekers, praktijkondersteuners en huisartsen geschoold in het gebruik van de inhalatoren en zijn de patiëntinstructies en samenwerkingsafspraken