Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Lastig om complexe zorg en bijbehorend onderzoek zonder extra geld overeind te houden

12 feb

Complexe behandelingen, gecombineerd met wetenschappelijke studies, gebeuren ook buiten universitair medische centra. Drie ziekenhuizen kregen daarvoor financiering uit het ZonMw-programma TopZorg. Vanwege de goede resultaten komt er een vervolg. En dat is van groot belang, want de praktijk laat zien dat topklinisch onderzoek niet alleen betere zorg oplevert, maar de behandeling ook doelmatiger kan maken.

Longarts Jan Grutters van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein: ,,Ziekenhuizen hebben steeds minder vet op de botten. Het is lastig om complexe en bijzondere zorg – en bijbehorend onderzoek – zonder aanvullende financiering overeind te houden.’’ Jan Grutters stond aan de wieg van het landelijk expertisenetwerk voor ILD-patiënten. Het multidisciplinaire ILD-expertteam van het St. Antonius Ziekenhuis ondersteunt collega’s elders in het land via videoconsulten over patiënten met interstitiële longziekten (ILD). Grutters: ,,Mede door TopZorg hebben we ook een biobank kunnen opzetten, onmisbaar voor wetenschappelijk onderzoek bij zeldzame ziekten. Het is inmiddels een van de grootste verzamelingen materiaal en bijbehorende patiëntgegevens ter wereld, ook van de heel zeldzame vormen van ILD. We weten veel over deze patiënten: hoe ze hier binnenkwamen, het beloop van hun ziekte en of de therapie aanslaat of juist niet.’’

Ziekenhuizen hebben steeds minder vet op de botten. Het is lastig om complexe en bijzondere zorg – en bijbehorend onderzoek – zonder aanvullende financiering overeind te houden.

Jan Grutters

Toch is er onder de huidige financieringssystematiek geen garantie voor continuïteit bij de drie TopZorg-ziekenhuizen. Grutters: ,,Met de zorgverzekeraars praten we over de vergoeding van de bijzondere ILD-zorg, die wij vanuit onze jarenlange ervaring hebben opgebouwd. Maar daarmee ben je er nog niet. Minstens zo noodzakelijk is ondersteuning voor research op dit terrein.’’ Jan Grutters is intussen realistisch over de verdere toekomst: ,,Als de impuls uit TopZorg geen structureel vervolg krijgt, wordt het lastig het ILD-expertisenetwerk en de bijbehorende biobank in de lucht te houden.’’

TopZorg: evaluatie en vervolg

Een klein aantal niet-universitaire ziekenhuizen richt zich naast algemene zorg op zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt niet regulier bekostigd. Het programma TopZorg heeft hiervoor in de afgelopen vier jaar tijdelijk extra budget toegekend aan drie niet-universitaire ziekenhuizen. Doel was te bezien of het maatschappelijke meerwaarde heeft deze specialistische zorg en onderzoek ook buiten universitaire ziekenhuizen te bekostigen. Een evaluatie door Erasmus School of Health Policy and Management laat zien dat dit inderdaad meerwaarde heeft voor zorg, onderzoek én samenwerking. Het experiment had positieve effecten op de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek, de kwaliteit van de infrastructuur (zoals apparatuur en software) en de samenwerking met universitair medische centra (umc’s) en andere instellingen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft intussen besloten tot een vervolg op TopZorg. Alle niet-umc’s die specifieke zorgfuncties op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Meer informatie daarover is binnenkort te vinden op de website van ZonMw.

Meer informatie: ZonMw-programma TopZorg

[bron:] artikel geschreven op basis van artikel in Mediator 33Auteur: Marc van Bijsterveldt