Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

'Nieuw zorgmodel nodig dat individuele patiënt met al zijn morbiditeiten centraal stelt’

22 mrt

Ketenzorg in zijn huidige vorm voor chronisch zieken met Diabetes mellitus (DM), COPD en/of hart- en vaatziekten (HVZ) sluit niet meer voldoende aan bij de wensen van zowel patiënten als zorgverleners. Daarom moet er een benadering komen die meer persoonsgericht is en beter rekening houdt mulitmorbiditeit en de patiënt in zijn totale context. Dat is stellige overtuiging van huisarts en senior onderzoeker Erik Bischoff.

Dit voorjaar is Bischoff gestart met een onderzoeksproject om, in nauwe samenwerking met patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars, een nieuw zorgmodel voor integrale persoonsgerichte chronische zorg te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren. Het nieuwe model zal de huidige afzonderlijke ketenzorgprogramma's vervangen. Van ZonMw ontving hij hiervoor een subsidie van € 250.000,-. 

,,Er is dringend behoefte aan een compleet nieuwe organisatie van chronische zorg in de eerste lijn bij alle belanghebbenden, dat wil zeggen patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en zorgverzekeraars. De impact van chronische ziekten en multimorbiditeit in het bijzonder op onze samenleving is hoog en neemt snel toe. De huidige ketenzorgorganisatie is echter onvoldoende effectief en vaak inefficiënt. Ketenzorg, met al haar strakke protocollen, beperkt ons om echt persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Je merkt dat we vastlopen, patiënten willen meer persoonlijke aandacht, zorgverleners mopperen en de kosten nemen alleen maar toe. Daarom zie je overal in het land al tal van initiatieven ontstaan bij zorggroepen die proberen om de ketens wat meer los te laten en meer persoonsgerichte zorg toe te passen. Ook zorgverzekeraars kijken en denken mee. Maar iedereen worstelt met de wijze waarop een nieuw model dan wel ingericht en bekostigd dient te worden. Het mooie van ons project is dat de regio’s zelf aan het roer blijven staan maar bij de ontwikkeling geholpen worden door alle relevante stakeholders. Daarbij is het hele proces, van ontwikkeling tot implementatie goed wetenschappelijk doordracht. Daarin is dit project uniek.’’

Patiënt centraal

In het nieuwe zorgmodel speelt de patiënt de hoofdrol. Bischoff: ,,Dit nieuwe model moet aansluiten bij de persoonlijke behoeftes van de mensen. Wat willen ze en hoe kunnen wij als zorgverleners hen hierbij ondersteunen? Patiënten moeten zelf geprikkeld worden om hierover na te denken, zij ervaren immers zelf de gezondheidsproblemen en worden hierdoor beperkt in het dagelijks leven. In het huidige systeem zijn we teveel bezig met de ziekte zelf. We zeggen tegen patiënten dat ze meer moeten bewegen en moeten stoppen met roken, maar zien vervolgens dat ze daar weinig mee kunnen en dus ook weinig mee doen. Door aansluiting te zoeken bij wat ze zelf belangrijk vinden, is de kans groter dat het wel effect sorteert. Bijvoorbeeld, iemand zou heel graag wat meer met zijn kleinkinderen willen spelen, maar heeft daar onvoldoende conditie voor. Je kunt dan wel zeggen dat die meer moet bewegen of naar de sportschool moet gaan, maar als je uitlegt dat hij misschien beter te voet naar de supermarkt even verderop kan gaan dan met auto kan dat beter aansluiten bij zijn dagelijks leven. Om daar achter te komen moeten we veel meer in gesprek gaan met de patiënt , dat doen we helaas te weinig. Maar met de ene patiënt lukt dat gesprek ook gemakkelijker dan met de andere. Mede daarom hebben we Pharos erbij betrokken. Dat is het kenniscentrum in Nederland voor mensen met laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden. Verder maken de Erasmus Universiteit, Hogeschool Nijmegen en diverse zorgverzekeraars deel uit van het consortium.’’

Zes jaar

Het project heeft een looptijd van zes jaar. In het eerste jaar is het de bedoeling dat elke zorggroep zijn eigen zorgmodel ontwikkelt. Het consortium levert de bouwstenen en begeleidt en evalueert dit proces. ,,Er wordt gestreefd naar enige uniformiteit tussen de deelnemende zorggroepen, maar er is voldoende ruimte om zaken zelf in te kleuren. Na een jaar is het papierwerk ontwikkeld en dan kunnen we de praktijk in om het te laten proefdraaien. Ik verwacht dat we na maximaal drie jaar het zorgmodel met alle bijpassende producten, ICT, bekostiging en trainingen gereed hebben en kunnen uitrollen. Onze resultaten zullen van grote invloed zijn op de organisatie van chronische zorg in de nabije toekomst.’’