Op de hoogte

E-mail nieuwsbrief

Home

Nieuwe CAHAG-voorzitter, Jiska Snoeck-Stroband:

‘Samenwerking Huisartsen Advies Groepen essentieel om zorg aan astma- en COPD-patiënten te verbeteren’

11 okt

Astma en COPD zijn vaak gelinkt aan andere chronische aandoeningen. Daarom moeten Huisartsen Advies Groepen (HAG) beter met elkaar samenwerken, want er is veel overlap. ‘Trend is dat de huidige patiënt een centrale rol heeft in zijn eigen zorg. Daarom moeten we met alle spelers in het veld samenwerken en elkaars kennis en deskundigheid benutten. Pas dan kunnen we de patiënt optimaal helpen die regierol zo goed mogelijk in te vullen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren’, aldus Jiska Snoeck-Stroband.

Dit voorjaar nam Jiska Snoeck-Stroband de voorzittershamer over van Regien Kievits. Als preses van de CAHAG(COPD & Astma Huisartsen Advies Groep)is het haar missie de zichtbaarheid van de CAHAG te vergroten en de expertise meer naar buiten te brengen. ,,Mijn voorgangers hebben in de afgelopen jaren veel werk en energie geleverd om onze organisatie gestalte te geven. Dat is goed gelukt en daarom is de tijd nu rijp om ons als CAHAG nog nadrukkelijker te manifesteren, onze invloed te vergroten en deskundigheid te delen. 

De structuur van de CAHAG is gebaseerd op verschillende pijlers en kennisgebieden. We hebben onze vertegenwoordigers op vitale plekken, waardoor we op meerdere fronten actief kunnen zijn. Dat zijn niet alleen kaderhuisartsen, maar ook wetenschappers en praktijkondersteuners. Met 90 mensen zijn we weliswaar niet groot, maar wel op veel fronten actief om onze kennis in te zetten en te delen met andere besturen.’’

In de slipstream daarvan ziet Jiska het als haar taak om de komende bestuursperiode de positie van de kaderhuisarts meer duidelijkheid te geven. ,,De kaderhuisarts Astma en COPD geeft een regionale en landelijke impuls aan de kwaliteit van astma- en COPD-zorg en de samenwerking in de ketenzorg.  Dit doet de kaderhuisarts Astma en COPD door bij te dragen aan de implementatie van richtlijnen, de NHG-Standaarden, het bijscholen van collega’s, het adviseren van collega’s over medisch-inhoudelijke of zorg-organisatorische vragen en/of het initiëren van innovatieve zorgprojecten. Tijdens het NHG-Congres op 15 november in Maastricht wordt een nieuwe voorlichtingsfilm over het werk van de kaderarts getoond. Het maakt deel uit van ons streven naar meer externe bekendheid.’’

Volle wachtkamer

Met een proactieve koers en pr wil de CAHAG zich sterk maken voor een verdere verbetering van de zorg aan astma en COPD-patiënten. Waarom is dat noodzakelijk? ,,Die noodzaak is groot,’’ vervolgt Jiska, ,,in de eerste lijn zien we nu al een grote groep patiënten en met de patiënten die terugkeren uit de tweede lijn wordt deze groep alleen maar groter. Er ligt dus behoorlijk wat op ons bord. Ik zie dat deze mensen lijden en dat gaat me aan het hart. We moeten ze helpen om hun ziekte nog beter onder controle te krijgen. Daar spelen we als kaderartsen een faciliterende en motiverende rol in, wat een belangrijk deel is van ons werk. We ondersteunen de eerste lijn door het maken van formularia wat kan helpen bij goed gebruik van medicatie. We dragen kennis uit over het verrichten van longfunctiemetingen via de CASPIR cursus. En in bestuurlijk zin laten we ons zien door als CAHAG bijvoorbeeld de petitie voor schone lucht mede te ondertekenen. We hebben een stem en die willen we sterker laten horen.’’

Plezier als basis

Na een betrekkelijk rustige start is het wat Jiska betreft nu tijd om de eerste schaakstukken naar voren te zetten en daar heeft zij veel zin in. ,,Het geeft energie om dit samen te doen met mensen die hetzelfde doel nastreven. Bestuurlijk werk kost tijd, maar je krijgt daar ook veel voor terug. Ik zie goede mensen om mij heen die met heel veel plezier wat extra’s doen naast hun praktijk, zoals artikelen schrijven, informatie delen en verantwoordelijkheid nemen. Het zijn allemaal bevlogen mensen die vooroplopen en dat is mooi om te zien. Ik ben van de inhoud en het verbeteren van de zorg. Daar ga ik mij als CAHAG-voorzitter hard voor maken.’’